office@sastipen.ro (+4) 021.456.03.21

 • ro
 • en
 • ri

Proiecte privind creșterea accesului la servicii de sănătate

Proiecte privind creșterea accesului romilor la serviciile de sănătate

Un factor care influențează accesul romilor la serviciile de sănătate publică îl reprezintă atitudinea discriminatorie a furnizorilor de servicii de sănătate în relația cu pacienții romi. Experiența Sastipen evidențiază existența, în unele locații din România, a unor situații de îngrădire a accesului romilor la serviciile de sănătate publică, în special la cele oferite de secțiile de obstetrică-ginecologie, unitățile de primiri urgențe, secțiile de pediatrie, secțiile de boli infecțioase, maternități, cât și înscrierea pe listele medicilor de familie ș.a.

Astfel, adoptarea unor măsuri coerente în domeniul combaterii discriminării reprezintă o prioritate pentru instituțiile responsabile de creșterea accesului romilor la serviciile de sănătate publică.

Având în vedere cele enumerate mai sus, Sastipen își propune să:

 • Dezvolte programe complexe de formare a furnizorilor de servicii de sănătate publică cu privire la legislația națională și internațională în domeniul drepturilor omului, al specificului comunităților locale rome și al grupurilor vulnerbile, pentru prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.
 • Dezvolte la nivelul Consiliilor de Etică ale spitalelor un mecanism de monitorizare și instrumentare a cazurilor de discriminare, înregistrate în relația dintre romi și furnizorii de servicii de sănătate publică;
 • Dezvolte la nivelul structurilor județene ale Ministerului Sănătății un mecanism de monitorizare și control a cazurilor de discriminare înregistrate în relația dintre romi și furnizorii de servicii de sănătate publică;
 • Dezvolte un sistem de monitorizare comunitară, care să conducă la îmbunătățirea standardelor de calitate oferite de furnizorii de servicii de sănătate publică, astfel încât, pe termen lung, să contribuim la îmbunătățirea accesului romilor la serviciile de sănătate publică.


Proiect: Evaluarea accesului romilor la serviciile de sanatate publica

1.Scurtă descriere
Obiectivul principal al proiectului îl contituie evaluarea accesului romilor la serviciile de sănătate într-un număr de 45 de comunități locale.
Obiective specifice:

1.Realizarea unei recomandari de politică generală privind îmbunătățirea accesului romilor la serviciile publice de sănătate

2.Derularea unei campanii de lobby si advocacy pentru promovarea politicilor care vizează îmbunătățirea accesului romilor la aceste servicii.

2.Grupuri țintă
Proiectul se adresează unui număr de 45 de comunități de romi.
Un alt grup țintă este repezentat de autoritățile locale/regionale/centrale (consilii locale, direcții de sănătate publică, prefecturi, consilii judetene, Ministerul Sănătății, comisiile de sănătate din Parlamentul României, Agenția pentru Strategii Guvernamentale, Agenția Naționala pentru Romi, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării).
Un alt grup țintă îl reprezintă organizațiile neguvernamentale formate prin intermediul proiectului și participante la procesul de evaluare, instituții interguvernamentale destinatare ale Recomandării de Politicaă Generală și ale Raportului de evaluare.

3.Rezultate așteptate:

1.un Raport de evaluare privind gradul de acces al romilor la serviciile de sănătate;

2.o Recomandare de Politică Generală, care constituie punctul de plecare într-o nouă abordare a politicilor publice privind îmbunătățirea accesului romilor la serviciile de sănătate;

3.7 Memorandumuri de Cooperare încheiate la nivel județean cu diferite instituții cheie, prin intermediul cărora se asigură cadrul strategic de abordare a problematicii îmbunătățirii accesului romilor la serviciile de sănătate, din perspectiva comprehensivă.

4.Parteneri
Institutul Național pentru Sănătate Publică

5.Buget
81.720 Euro

6.Rapoarte
Link: Rezumat al raportului narativ final al proiectului (inclusiv documentul din link)

Sastipen raport cercetare 2009

Proiect: Monitorizarea discriminării romilor în accesul la serviciile de sănătate publicăScurtă descriereObiectivul principal al proiectului îl constituie combaterea discriminării față de romi în accesul la serviciile de sănătate public.
Obiective specifice:

1.Monitorizarea gradului de acces al romilor la serviciile de sănătate publică din România, prin documentarea cazurilor și inițierea de acțiuni de litigare în domeniul sănătății;

2.Implementarea unei campanii de advocacy, la nivelul a patru colegii județene ale medicilor care să conducă la îmbunătățirea procedurilor de soluționare a cazurilor privind accesul romilor la serviciile de sănătate publică.

2.Rezultate așteptate:

1.8 studenți la facultățile de drept formați să documenteze/monitorizeze cazuri de discriminare în accesul la serviciile de sănătate publică

2.10 cazuri de discriminare față de romi în accesul la serviciile de sănătate publică documentate

3.7 cazuri în care victimele discriminării vor primi asistență juridică gratuită pe parcursul procesului de soluționare

4.3 procese de litigare strategică inițiate

5.un raport de monitorizare a implementării deciziilor de sancționare a autorilor faptelor de discriminare

6.un raport de analiză instituțională la nivelul a patru colegii ale medicilor

7.un seminar național pentru identificarea instrumentelor necesare elaborării unor politici de combatere a discriminării față de romi în accesul la serviciile de sănătate publică

3.Buget
56.050 USDProiect: Îmbunătățirea Accesului Romilor la Serviciile de Sănătate PublicăRezumatul proiectului

 1. Scurtă descriere
  Obiectivul principal al proiectului îl constituie accesul romilor la servicii de sănătate publică și reducerea discriminării la serviciile de sănătate prin utilizarea instrumentelor de monitorizare a comunității.
  Obiective specifice:
  1. Împuternicirea ONG-urilor locale și a liderilor comunităților pentru a deveni un partener de dialog cu autoritățile locale în procesul de îmbunătățire a accesului romilor la serviciile de sănătate publică utilizând instrumentele de monitorizare a comunității.
  2. Dezvoltarea unei relații de parteneriat cu autoritățile locale/sanitare la nivelul celor două localități cu scopul de a dezvolta un plan de acțiune care să contribuie la îmbunătățirea standardelor de calitate ale serviciilor furnizate de către spitale.
  3. Dezvoltarea și implementarea metodologiei de monitorizare a comunității, inclusiv instrumentele (Community Score Card) și a unui mecanism revizuit cu scopul de a îmbunătăți standardele de calitate ale serviciilor furnizate de către spitale, adaptate la nevoile membrilor comunităților cu romi.
 2. Activități
  1. Identificarea actorilor cheie implicați în viața comunităților cu romi din cele două localități.
  2. Pregătirea persoanelor care fac parte din echipele comunitare în ceea ce privește determinanți sociali în sănătate, dreptul la sănătate și în conducerea unei anchete/cercetări comunitare.
  3. Mobilizarea și consolidarea organizațiilor comunitare existente.
  4. Crearea unei platforme pentru desfășurarea unei monitorizări comune (joint monitoring) și revizuirea standardelor în sănătate pe baza a Community Score Card.
  5. Dezvoltarea/consolidarea parteneriatelor cu reprezentanții autorităților locale și cei ai comunităților cu romi.
  6. Orientarea factorilor de decizie din domeniul serviciilor de sănătate (medici de familie, medici, asistente, primari, reprezentanți ai autorităților de sănătate publică și a managerilor de spital)
  7. Dezvoltarea unui plan comun de acțiune pentru fiecare dintre locălități cu scopul de a îmbunătăți standardele de calitate ale serviciilor furnizate în spitale;
 3. Grup țintă
  Comunitatea de romi din Bicaz, comunitatea de romi din Vânători
 4. Rezultate așteptate
  1. Constituirea unei platforme care să aplice comunity monitoring tools în vederea îmbunătățirii standardelor de calitate ale serviciilor de sănătate publică.
  2. Crearea a două comisii mixte la nivelul autorităților locale cu rolul de a dezvolta un plan de acțiune care să contribuie la îmbunătățirea accesului romilor la serviciile de sănătate publică.
  3. Împuternicirea ONG-urilor locale să devină parteneri de dialog ai autorităților locale în procesul de îmbunătățire a accesului romilor la serviciile de sănătate publică.
  4. Dezvoltarea sistemului de monitorizare comunitară cu scopul de a redefini strandardele de calitate a serviciilor de sănătate publică.
  5. Atragerea managerilor de spitale și a furnizorilor de servicii de sănătate în procesul de monitorizare comunitară
  6. Înființarea unei platforme de monitorizare comună și revizuire a standardelor în sănătate pe baza a Comunity Score Card
 5. Parteneri
  Asociatia "Romii din Bicaz" (jud. Neamț) și "Asociația Lucrătorilor Sociali pentru Grupurile Vulnerabile" (jud. Neamț)
 6. Buget
  60.000 USD
Proiect: Combaterea vechilor și noilor stereotipuri anti-romeRezumatul proiectului

 1. Scurtă descriere:
  Obiectivul principal al proiectului îl constituie combaterea vechilor și noilor stereotipuri și a xenofobiei în rândul funcționarilor publici din domeniul educației, social și sanitar din BG, RO și Olanda, prin încurajarea înțelegerii reciproce și a dialogului intercultural între comunitățile cu romi și funcționarii publici, urmărind principiul nr.3 din Hotărârile Consiliului European din data de 8 iunie 2009. Scopul proiectului este de a stabili un model de utilizare efectivă a serviciilor publice de către romi, prin cooperare cu comunitatea romă și prin angajarea lor în activități inter-comunitare care să asigure faptul că toți membrii comunităților vulnerabile precum comunitatea romă, să se bucure de drepturile lor fundamentale.
  Obiective specifice:
  1. schimbarea atitudinilor și stereotipurilor (atât tradiționale, cât și noi) pe care funcționarii publici le au vis-à-vis de beneficiarii romi ai serviciilor publice. Se va stabili un sistem de pregătire, dar și întâlniri și evenimente comune în vederea conștientizării funcționarilor publici cu privire la specificul comunității rome, despre modul în care ei ar putea lucra mai eficient cu aceste comunități și cum să se depășească barierele culturale;
  2. schimbarea atitudinilor și a stereotipurilor negative pe care romii le au cu privire la funcționarii publici […];
  3. stabilirea unui model de cooperare cu comunitatea romă, urmărind principiul nr.10 din cadrul Hotărârii Consiliului Europei din data de 8 iunie 2009 cu privire la "Participarea activă a romilor

Realizarea acestor obiective va forma baza stabilirii unui model de invingere a xenofobiei și anti-țigănismului în accesul la serviciile publice. Mai mult, va crea un model de învingere a acestor stereotipuri în două situații diferite: 1. când populația romă face parte din populația unei țări de secole întregi; 2. când populația romă face parte dintr-un val de imigranți.

 1. Grupuri țintă
  Grupuri directe:
  1. Reprezentanți ai comunității rome din 6 regiuni din BG și dintr-o regiune din cadrul țărilor partenere: RO și Olanda.
  2. Funcționari publici din domeniul educației, social și al sănătății la nivel local, regional (în 6 regiuni) și la nivel național în BG și la nivelul unei regiuni, dar și la nivel național, în cazul RO și Olandei. În Bulgaria și România activitățile proiectului vor ajunge către cele mai reprezentative structuri locale din cele trei domenii prin abordarea de tip ToT. În Olanda, proiectul viza de asemenea platforma roma (o platformă a reprezentanților autorităților locale din municipalități, care lucrează cu romi), cât și reprezentanți ai guvernământului central care decide asupra cetățeniei și al statusului legal.

Grupuri indirecte:

  1. Proiectul va viza societatea largă și întreaga comunitate romă din Bulgaria și România care vor beneficia de îmbunătățirea serviciilor în general. Aceasta ar putea contribui la crearea unui mediu multicultural și promovarea înțelegerii reciproce și a toleranței pentru a favoriza pluralismul cultural, religios, lingvistic și etnic. Mai mult, conceptul de drepturi fundamentale va fi promovat în rândul tuturor actorilor-cheie din cele 3 țări participante.
 1. Beneficiar
  Amalipe – Center for Interethnic Dialogue and Tolerance (Bulgaria)
 2. Parteneri
  Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN (România)
  JUSTITIA ET PAX – Olanda
 3. Buget
  162.960 Euro
Proiect: Eficientizarea măsurilor de prevenire și control al TB în comunitățile de romi

Rezumatul proiectului

 1. Durata proiectului
  12 luni
 2. Scopul proiectului
  Intarirea rolului ONG-urilor romilor in procesul de eficientiazare a masurilor prevenire si control al TB in comunitatile cu romi
 3. Obiectivele proiectului:
  1. Cresterea nivelului de informare, educare, comunicare privind TB in randul ONG-urilor romilor din 3 judete ale Romaniei unde incidenta TB este ridicata.
  2. Sa realizam parteneriate locale in cele 3 judete in vederea prevenirii si controlului TB in comunitatile cu romi
  3. Sa formam un grup de lucru la nivel central care sa fie partener al Programului National de Control TB in realizarea de strategii de interventie in comunitatile cu romi.Obiective specifice:
  1. Împuternicirea ONG-urilor locale și a liderilor comunităților pentru a deveni un partener de dialog cu autoritățile locale în procesul de îmbunătățire a accesului romilor la serviciile de sănătate publică utilizând instrumentele de monitorizare a comunității.
  2. Dezvoltarea unei relații de parteneriat cu autoritățile locale/sanitare la nivelul celor două localități cu scopul de a dezvolta un plan de acțiune care să contribuie la îmbunătățirea standardelor de calitate ale serviciilor furnizate de către spitale.
  3. Dezvoltarea și implementarea metodologiei de monitorizare a comunității, inclusiv instrumentele (Community Score Card) și a unui mecanism revizuit cu scopul de a îmbunătăți standardele de calitate ale serviciilor furnizate de către spitale, adaptate la nevoile membrilor comunităților cu romi.
 4. Grup țintă
  - reprezentatii ONG-urilor romilor din cele 3 judete
  - coordonatori judeteni ai Programului National de Control al TB
 5. Rezultate așteptate
  - schimbarea mentalitatii membrilor ONG-urilor romilor cu privire la problematica TBC
  - o mai mare implicare a ONG-urilor romilor in procesul de prevenire si control al TB in comunitatile cu romi
  - imbunatatirea comunicarii dintre reprezentatii PNCT si reprezentatii ONG-urilor romilor
  - dezvoltarea unui model de parteneriat local in domeniul prevenirii si controlului TB in comunitatile cu romi.
 6. Principalele activitati
  - Realizarea unei baze de date cu principalale proiecte implementate in comunitatile cu romi in domeniul prevenirii si controlului TB
  - Organizarea de dezbateri la nivel judetean in care sa se analizeze situatia TB in comunitatile cu romi .
  - Organizarea de grupuri de lucru la nivel judetean
  - Formarea reprezentatilor ONG-urilor romilor in domeniul TB
  - Organizarea unui grup de lucru format din reprezentatii ai ONG-urilor romilor care sa devina partener al PNCT
  - Organizarea unei intalniri de lucru cu membrii Comisiei Ministeriale pentru romi din cadrul MSP
 7. Buget
  30.000 USD